ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «362 GROCERY Α.Ε. – Eµπορία ειδών Super market», και διακριτικό τίτλο «362 Grocery» η οποία εδρεύει στην οδό Κολοκοτρώνη 98 – 18535 Πειραιάς µε ΑΦΜ 800989147 της ∆ΟΥ ΦΑΕ Πειραιά και εκπροσωπείται (εφεξής καλούµενη η «∆ιοργανώτρια) προκηρύσσει διαγωνισµό ο οποίος θα διενεργηθεί στο κατάστηµά της επί της οδού Μιχαλακοπούλου 197 στους Αµπελόκηπους.

2. Σκοπός του ∆ιαγωνισµού. Είναι η ανάδειξη µέσω κληρώσεως τυχερών νικητών, στους οποίους η ∆ιοργανώτρια θα απονείµει ένα (1) air condition CVMORE, ένα  (1) tablet Bitmore, τρεις (3) δωροπιταγές 362 Grocery αξίας €50 και έξι (6) καλάθια µε προϊόντα της Εταιρίας, χωρίς δυνατότητα επιλογής από τους Νικητές. Η επιλογή των προιόντων θα γίνει µε κλήρωση.

3. ∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 4 κατωτέρω, δικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όλοι οι µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής οι «Συµµετέχοντες»).

4. Αποκλεισµός ∆ιαγωνιζοµένων. ∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής µε την ιδιότητά τους οι υπάλληλοι της ∆ιοργανώτριας καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς των ανωτέρω µέχρι δεύτερου βαθµού.

5. ∆ιάρκεια του ∆ιαγωνισµού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ορίζεται η ηµέρα Πέµπτη 12-12-2019, µεταξύ των ωρών 6:00 µ.µ., έως και την ώρα 11:30 µ.µ.

6. Τρόπος Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος, µπορεί να συµµετάσχει στον ∆ιαγωνισµό µε τη φυσική του παρουσία στο κατάστηµά µας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να δηλώσουν συµµετοχή συµπληρώνοντας τη φόρµα συµµετοχής την παραπάνω ώρα και ηµέρα. Απαιτείται η συµπλήρωση στη «Φόρµα Συµµετοχής ∆ιαγωνισµού» των εξής στοιχείων: α) ονοµατεπώνυµο, β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) και γ) τηλέφωνο. Οι Συµµετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους. Μετά τη συµπλήρωση της «Φόρµας Συµµετοχής ∆ιαγωνισµού» και για την καταχώριση της συµµετοχής τους, ο Συµµετέχων θα καλείται: α) να δηλώσει ότι συµφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, και β) να δηλώσει ότι συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό.

7. Απόδειξη συµµετοχής. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η ∆ιοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, µε τα στοιχεία Συµµετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά µε τη λήψη οποιασδήποτε συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό από το σύστηµα της ∆ιοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συµµετοχής του.

8. Τα ∆ικαιώµατα της ∆ιοργανώτριας ως προς συµµετοχή. Η ∆ιοργανώτρια έχει το δικαίωµα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συµµετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συµµετέχοντα επιχειρεί να παρέµβει παρανόµως στη διαδικασία συµµετοχής ή του οποίου η συµµετοχή δεν είναι σύµφωνη µε τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η ∆ιοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συµµετοχή οποιουδήποτε Συµµετέχοντα στον ∆ιαγωνισµό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συµµετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόµη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συµµετοχή του έρχεται σε αντίθεση µε διατάξεις του νόµου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

9. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών ∆ιαγωνισµού. Μετά το πέρας της διάρκειας του ∆ιαγωνισµού και συγκεκριµένα την12/12/2019 και ώρα 8.00µ.µ θα διεξαχθεί η κλήρωση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο κατάστηµα 362 Grocery της ∆ιοργανώτριας 362 GROCERY A.E. επί της οδού Μιχαλακοπούλου 197 – Αµπελόκηποι, ενώπιον εκπροσώπου της διοργανώτριας εταιρίας κ. Θεόκλητο ∆ραγώνα. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν έντεκα (11) νικητές από τους Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό και έντεκα (11) επιλαχόντες όπως θα προκύψουν από την κλήρωση.

Η περίοδος κατά την οποία οι νικητές µπορούν να παραλάβουν τα δώρα τους θα είναι µεταξύ 12/12/2019 έως 31/12/2019 από το κατάστηµα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 197, Αµπελόκηποι.

10. Οι επιλαχόντες νικητές. Οι επιλαχόντες νικητές που θα αναδειχθούν µέσω της κληρώσεως θα µπορέσουν να διεκδικήσουν τα ∆ώρα µε σειρά προτεραιότητας είτε σε περίπτωση µη έγκυρης συµµετοχής του αρχικού νικητή είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τον αρχικό νικητή είτε σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο.

11. Το Σύνολο των έγκυρων συµµετοχών. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συµµετοχών».

12. Επικοινωνία µε τους Νικητές. Μετά τη διεξαγωγή της κληρώσεως και της ανάδειξης των νικητών, η επικοινωνία µε τους νικητές θα γίνει µε βάση το τηλέφωνο επικοινωνίας ή και το email που δήλωσαν κατά τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. Κατά την παραλαβή των ∆ώρων τους οι Νικητές θα πρέπει να επιδεικνύουν σε εντεταλµένους προς τούτο υπαλλήλους της ∆ιοργανώτριας, την αστυνοµική τους ταυτότητα ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των Νικητών και συµπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής των ∆ώρων.

13. Ανακήρυξη Επιλαχόντα ως Νικητή. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα δύο (2) εργασίµων ηµερών και ο Νικητής, παρά το γεγονός ότι έχει ενηµερωθεί προσηκόντως, δεν απαντήσει για οποιονδήποτε λόγο θα ανακηρύσσεται Νικητής από την ∆ιοργανώτρια ο πρώτος κατά σειρά προτεραιότητας Επιλαχών νικητής. Οι Επιλαχόντες θα µπορούν να αποδεχθούν τα ∆ώρα κατά τρόπο και εντός προθεσµίας που θα ανακοινωθεί από την ∆ιοργανώτρια κατά τη διακριτική της ευχέρεια σε αυτούς.

14. Αδυναµία επικοινωνίας µε τους Νικητές – Άρνηση του δώρου – Έλλειψη αξίωσης. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τους Νικητές ή τους Επιλαχόντες νικητές ή και σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν το δώρο τους, το δικαίωµα παραλαβής των ∆ώρων χάνεται και ουδεµία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της ∆ιοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών, και κατά περίπτωση των Επιλαχόντων, θα αποδεικνύεται πλήρως µε την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισµένου υπαλλήλου της ∆ιοργανώτριας ή τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασµό της ανωτέρω.

15. Άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης Νικητών – ΄Έλλειψη ευθύνης. Η ∆ιοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε µη λήψη ή µη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού µηνύµατος ή σε έλλειψη απάντησης εκ µέρους του Νικητή στη σχετική τηλεφωνική επικοινωνία.

16. Η ευθύνη της ∆ιοργανώτριας. Η ευθύνη της ∆ιοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των ∆ώρων που θα δοθούν και σε καµία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται µε την αξιοποίησή του.

17. Τα δώρα. Τα ∆ώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού είναι απολύτως συγκεκριµένα και οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωµα ανταλλαγής τους µε χρήµατα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγµατα.

18. Χρήση υπηρεσιών τρίτων. Κατά την αξιοποίηση των ∆ώρων η ∆ιοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η ∆ιοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πληµµελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση των ∆ώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόµενων οπωσδήποτε µε τα ανωτέρω ∆ώρα, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συµβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση µε τα εν λόγω ∆ώρα.

19. Αστική και Ποινική ευθύνη. Η ∆ιοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συµµετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άµεσα ή έµµεσα από το ∆ιαγωνισµό.

20. Προσωπικά ∆εδοµένα. Στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού, η ∆ιοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο µε τα ακόλουθα προσωπικά δεδοµένα των Συµµετεχόντων, Νικητών και Επιλαχόντων, α) ονοµατεπώνυµο, β) ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail), γ) αριθµό τηλεφώνου. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό αποτελεί για κάθε συµµετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων του και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισµού.

21. Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων – ∆ικαιώµατα συµµετεχόντων. Τα δεδοµένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δηµοσιότητας και διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, πάντοτε στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού καθώς και για σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της. Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά µε τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδοµένα που τους αφορούν. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των Συµµετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία µπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγµή ελεύθερα αποστέλλοντας µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση info@362grocery.com. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής η ∆ιοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί την συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό και συνεπώς η συµµετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ µέρους των Συµµετεχόντων ή/και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων δεν θίγει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας για το διάστηµα πριν την ανάκληση.

22. Αποδέκτες των προσωπικών δεδοµένων των Συµµετεχόντων. Αποδέκτες των προσωπικών δεδοµένων των Συµµετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων θα είναι καταρχήν µόνο οι αρµοδίως εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι της ∆ιοργανώτριας που είναι επιφορτισµένοι µε καθήκοντα για τη διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η ∆ιοργανώτρια θα αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων µερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδοµένα των Συµµετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασµό τους.

23. ∆ικαιώµατα συµµετεχόντων. Οι Συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά µε τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδοµένα που τους αφορούν.

24. Επικοινωνία συµµετεχόντων µε την ∆ιοργανώτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων και των πιο πάνω αναφεροµένων σχετικών δικαιωµάτων, οι Συµµετέχοντες µπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην ∆ιοργανώτρια, αποστέλλοντας µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@362grocery.com.

25. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του ∆ιαγωνισµού, να συντοµεύσει ή να παρατείνει την διάρκεια του, ή να επαναλάβει οσάκις επιθυµεί αυτόν, ή και να διακόψει τον διαγωνισµό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δηµόσιου συµφέροντος ή ανωτέρας βίας, να αλλάξει τα δώρα ή να το ανακαλέσει χωρίς καµία προηγούµενη ενηµέρωση, και χωρίς καµία υποχρέωση αποζηµίωσης. Οι µεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται εγκαίρως πριν από την έναρξη ισχύος της µεταβολής µέσω της Facebook σελίδας µας, στην επίσηµη ιστοσελίδα µας καθώς και µέσω των καταστηµάτων µας.

26. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συµπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας.

27. Αποδοχή των όρων. Η συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόµενων όρων του ∆ιαγωνισµού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ∆ιοργανώτριας Εταιρίας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η ∆ιοργανώτρια ουδεµία ευθύνη φέρει έναντι των Συµµετεχόντων ή και οποιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ µέρους των Συµµετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Facebook.

28. Κατάθεση όρων. Οι παρόντες όροι έχουν καταχωρηθεί και στη σελίδα της ∆ιοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook, στη διεύθυνση www.facebook.com/362grocery.